(English text below)

Kunnian Kruunun Teesit

***

Sovitus – Jeesus on Sovittaja. Jeesus on meidän Rauhamme. Jeesus on täyttänyt työn. (Joh.19:30, Ef.2:14-18). Jeesus on rauhamme, yhteytemme, sovintomme ja sovituksemme Alkaja ja Täyttäjä, Alfa ja Omega. (Ilm.22:13, Hepr.12:2)

Yhteys – Jeesus on kutsunut meidät Yhteyteen (Joh.17). Yhteys on Todistus, ja sovinto, sovitus ja rauha Yhteyden edellytys. (Ilm.12:11) Jokainen on kutsuttu yhteyteen. Yhteys kuuluu kaikille. (Joh.3:17) Uskoon tuleminen on Yhteyden syntymistä Jumalan, itsen ja muiden kanssa Sovituksen, Sovinnon ja Rauhan sanoman, se on; Evankeliumin kautta. (Joh.10:27-30)

Kunnia – Jeesuksen kunnia maan päällä olemme me, Hänen ruumiinsa, Morsian. (Jes.43:6-7, 1Kor.11:7-9, Ef.5:32) Meidän tulee elää kutsumme arvoista Elämää (Ef.4:1-7) Kunnioittaa Jumalaa, toisiamme ja itseämme sekä elää sen mukaan. (1Joh.4:19-21) Jeesuksen Kunnia on rakkaus, rakkaus, jolla Hän antoi elämänsä morsiamensa puolesta; Morsiamen, Jeesuksen ruumiin, meidän(!) Kunnia on olla tuon rakkauden kohteena, ilmentäen sitä pelastajallemme, Jeesukselle, yljällemme, toinen toisillemme, ja maailmalle joka on kadottanut yhteyden – synnin tähden – rakastajaansa, sovittajaan, joka on Rauha. (1Joh.4:10-12,14-15)

Rauha – Elämällä Sovinnossa Jumalamme, toinen toistemme ja itsemme kanssa, saamme Rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen, ja kantaa nykyisestä elämästä, tulevaan. (1Tess.5:23-24, Joh.14:27,16:33)

Voitto – Jeesus on jo Voittanut, ja Hänen nimensä on Uskollinen Voittaja, Totinen, ja Hänen seurassaan saamme levätä jatkuvassa Voittosaatossa, kirkkaudesta kirkkauteen (1Joh.5:3-5, 1Kor.15:53-58, Ilm.19:11, 2Kor.2:14-17, Sananl.4:18, 2Kor.3:15-18, Rom.8:37-39) ja voitosta voittoon. Jeesuksen kanssa saamme kutsua muitakin häviöstä voittoon, ikuisesta kadotuksesta ikuiseen elämään; Jeesuksessa jokainen on Voittaja; Sinäkin!

***

Crown of Glory Thesis

***

Reconciliation – Jesus is Reconciler. Jesus is our Peace. Jesus has finished the work. (John 19:30, Eph.2:14-18). Jesus is the Author and Finisher of our peace, our unity, our atonement and reconciliation, Alfa and Omega. (Rev.22:13, Hebr.12:2)

Unity – Jesus has called us to Unity (John 17). Unity is a Testimony, and reconciliation, atonement and peace are requirements of Unity. (Rev.12:11) Everyone are called to unity. Unity belongs to everyone. (John 3:17) Becoming a believer is Unity been born between God, person himself and others through the message of Atonement, Reconciliation and peace, that is: through Gospel. (John 10:27-30)

Glory – Glory of Jesus on Earth are we, His body, Bride. (Isaiah 43:6-7, 1Cor.11:7-9, Eph.5:32). We are called to live Life worthy of our calling (Eph.4:1-7), honoring God, each others and ourselves and live accordingly. (1John 4:19-21) Glory of Jesus is love, that love through which He gave His life for His bride; Bride, Jesus’ body, our(!) Glory is to be receiving that love, expressing that for our Savior, Jesus, our bridegroom, to each other, and to the world that has lost Unity – because of sin – to its Lover, Reconciler, who is Peace. (1John 4:10-12, 14-15)

Peace –  Living in Atonement with our God, each others and ourselves, we get Peace that surpasses all understanding, and which carries from this life to the life that is still to come. (1Thess.5:23-24, John 14:27, 16:33)

Victory – Jesus has already Conquered, and His name is the Faithful Conqueror, True, and with Him we get to rest in constant Triumph from glory to glory (1John 5:3-5, 1Cor.15:53-58, Rev.19:11, 2Cor.2:14-17, Prov.4:18, 2Cor.3:15-18, Rom.8:37-39) and from victory to victory. With Jesus we get to call others too from defeat and destruction to triumph and victory, from eternal perdition to eternal life; in Jesus everyone is Winner; You too!

***